امروز سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۴۶:۴۰ - پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
محرومیت زدایی در مسیر توسه رود
دیــده بــان گیــان – از مســیر اصلــی کــه وارد روســتا مــی شـوی، بعـد از مسـافتی چنـد، در دل انبوهـی از درختـان رنـگ بـه رنـگ، جـاده خاکـی نمایـان اسـت کـه از درد و رنـج هـای ســاکنین ایــن روســتا حکایــت مــی کنــد. هــر چــه از امتــداد ایــن مســیر مــی گــذرد محرومیــت هــا یکــی پــس از دیگــری خودنمایـی […]

دیــده بــان گیــان – از مســیر اصلــی کــه وارد روســتا مــی شـوی، بعـد از مسـافتی چنـد، در دل انبوهـی از درختـان رنـگ بـه رنـگ، جـاده خاکـی نمایـان اسـت کـه از درد و رنـج هـای ســاکنین ایــن روســتا حکایــت مــی کنــد. هــر چــه از امتــداد ایــن مســیر مــی گــذرد محرومیــت هــا یکــی پــس از دیگــری خودنمایـی مـی کننـد و لـذت تماشـای مناظـر زیبـا، دلفریـب و هــزار رنــگ منطقــه را از بیننــده مــی گیرنــد. خانــه هــای چوبــی و کاه گلــی روســتا کــه بــه برکــت ایمــان،صداقــت و پــاک طینتــی روســتاییان، ایمــن شــدند، روایتگــر مسـتند تلـخ محرومیـت اسـت، محرومیتـی کـه قدمـت چندیـن سـاله دارنـد و نیـاز بـه همـت، غیـرت و توجـه دارنـد تـا از ایـن دیـار رخـت بربندنـد.
آری اینجـا توسـه رود اسـت روسـتایی در شـمالی تریـن نقطـه رودبــار کــه در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان واقــع شــده اســت.
مدتـی اسـت کـه بـا همـت سـپاه و بسـیج و بـا مشـارکت خیریـن منطقـه، نهضـت محرومیـت زدایـی پـا بـه ایـن آبـادی گذاشـته و بنــا اســت بــا تعامــل و همدلــی کــه ایجــاد شــده بخشــی از غبـار محرومیـت از چهـره روسـتا زدوده شـود.

تاکید بر نگاه جدی به روستاها

نماینــده رودبــار در مجلــس شــورای اســامی کــه پیگیــری امــورات روســتاییان را از دغدغــه هــای اصلـی خویـش مـی دانـد، معتقـد اسـت؛ نـگاه و توجه مســئولین بــه روســتاها بایــد بیــش از پیــش جــدی تــر باشــد.
مهــرداد گودرزونــد چگینــی، عــزم مســئولین در راســتای حــل مشـکالت توسـه رود را مصمـم خوانـده و مـی گوید: توسـه رود از جملـه روسـتاهای کـم برخـوردار و محـروم شهرسـتان اسـت کـه بعـد از تشـکیل میـز خدمـت توسـط بسـیج کارمنـدی سـپاه، مشـکالت ایـن روسـتا مـورد مطالبـه گـری جـدی قـرار گرفـت.
بــه گفتــه وی بــا کمــک ســپاه و بســیج، مشــارکت خیریــن و همچنیــن تعامــل و همراهــی مســئولین اســتانی و شهرســتان رودبـار قـرار اسـت بخشـی از مشـکالت روسـتا مرتفـع شـود.
نماینــده رودبــار، نامناســب بــودن محــور دسترســی و معضــل آب شــرب را از مهــم تریــن دغدغــه هــای اهالــی توســه رود خوانــده و گفتــه: روســتاییان توســه رود از محرومیــت و وجــود مشـکالت عدیـده ای رنـج مـی برنـد کـه تـاش مـی کنیـم در حـد تـوان بـه فکـر جبـران عقـب افتادگـی هـا باشـیم.
گودرزونــد چگینــی، حرکــت بــه راه افتــاده در محرومیــت زدایـی توسـه رود را کاری ارزشـمند و جهـادی دانسـته و معتقـد اســت؛ بــا اســتمرار نــگاه جهــادی بــه حــل مشــکالت مــردم، مـی تـوان محرومیـت را از مناطـق روسـتایی بـه میـزان قابـل
توجهــی کاهــش داد.

شن ریزی و تسطیح ۵ کیلومتر محور روستا
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای گیـان کــه بــرای بازدیــد از رونــد اجــرای پــروژه مرمــت و بازسـازی محـور روسـتا بـه توسـه رود آمـده بـود هـم مــی گویــد: محــور روســتا بــه طــول ۵ کیلومتــر بــا مشــارکتســپاه، بســیج و خیریــن منطقــه شــن ریــزی، تســطیح و بازســازی مــی شــود.
مــرادی، بازســازی و آســفالت محــور توســه رود را از مطالبــات بــه حــق روســتاییان منطقــه دانســته و گفتــه: محــور روســتا در بیشــتر فصــول ســال وضعیــت مطلوبــی نــدارد و شایســته مردمــان خــوب ایــن ســامان نیســت.
وی ابـراز امیـدواری کـرده؛ بـا ایـن همراهـی، همدلـی و تعامـل بیـن دسـتگاهی و روحیـه جهـادی و انقالبـی کـه در شهرسـتان وجــود دارد مشــکالت ســایر محورهــای روســتایی هــم یکــی پـس از دیگـری حـل خواهـد شـد.

مطالبـه گـری هـدف اصلـی تشـکیل میـز خدمـت
فرمانــده ســپاه شهرســتان رودبــار هــم کــه بــا تشــکیل میــز خدمــت در توســه رود نقــش بســزایی در مطالبــه گــری مشــکالت ایــن روســتا ایفــا کــرده مــی گویــد: هــدف تشــکیل میــز خدمــت در نقــاط مختلــف شهرســتان، دیــدار چهــره بــه چهــره مســئولین بــا مــردم و لمــس مشــکالت و دغدغــه هاســت.
ســرهنگ حســن فیضیــان، حــل مشــکل آب شــرب و راه روسـتایی را جـزء مصوبـات اصلـی میـز خدمـت در ایـن روسـتا برشـمرد و گفـت: بسـیج تـلاش مـی کنـد بـا ایجـاد همگرایـی، هــم افزایــی و تعامــل بیــن دســتگاه هــا، رونــد گــره گشــایی مشــکالت مــردم را تســهیل ببخشــد.
بــه گفتــه وی، ایجــاد روحیــه و انگیــزش بســیجی در بیــن مســئولین ضمــن محرومیــت زدایــی، ســبب امیدافزایــی در
جامعــه مــی شــود.

بسیج، امید را به روستا برگرداند
سید عباس موســوی یکــی از معتمدیــن روســتای توســه رود هــم بــه معرفــی توانمنــدی هــا و ظرفیــت
هــای روســتا پرداخــت و گفــت: محرومیــت و مشــکالت توســه رود پشــت طبیعــت چشــم نــواز و
آب و هــوای کــم نظیــرش پنهــان شــده اســت.
بـه گفتـه وی بیـش از پنـج دهـه اسـت کـه راه دسترسـی روسـتا منتظـر توجـه و رسـیدگی متولیـان امـور اسـت. موسـوی در حالـی کـه بـا دسـت بـه چالـه و چولـه هـا و شـرایط بسـیار اسـفناک محـور روسـتا اشـاره مـی کـرد، گفـت: وضعیـت مســیر در برخــی نقــاط بقــدری نامطلــوب اســت کــه خــودرو قـادر بـه عبـور و مـرور نیسـت.
وی بـا قدردانـی از مجموعـه سـپاه، بسـیج، فرمانـدار و نماینـده شهرسـتان در خصـوص پیگیـری جـدی نسـبت بـه مشـکالت روسـتای توسـه رود، مـی گویـد: سـپاه بـا تشـکیل میـز خدمـت در روســتا، دوبــاره امیــد را بــه خانــه هــای روســتاییان هدیــه کـرد.
ایـن معتمـد روسـتای توسـه رود، مشـارکت خیریـن در عمـران و آبادانـی روسـتا را ارزشـمند و سـتودنی خوانـده و معتقد اسـت؛ اگــر در هــر منطقــه ای خیریــن آن منطقــه جهــت عمــران و آبادانــی پــای کار بیاینــد، بخــش اعظمــی از مشــکالت حــل مـی شـود.

تنها خواسته پیرمرد توسه رودی
سیدموســی موســوی از دیگــر معتمدیــن و ســاکنین روســتای توســه رود کــه از مرمــت و بازســازی محــور و حــل پــاره ای از مشــکالت
توســط مســئولین و خیریــن، لبخنــد رضایــت داشــت، ترمیــم طویلــه دام خــود کــه در ســال گذشــته بــر اثــر بــارش بــرف تخریــب شــده بــود را تنهــا خواســته اش مطــرح کــرد.
ایـن پیرمـرد روسـتایی کـه دامپـروری تنهـا راه معـاش خانـواده اش بـود گفـت: شـرایط اقتصـادی بـه گونـه ای شـده کـه اگـر
همیــن چنــد راس گاو و گوســفند را هــم نداشــته باشــیم نمــی توانیـم روزگار بگذرانیـم و از سـوی دیگـر در تامیـن علوفـه بـا مشـکل روبـرو هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه هزینـه هـای سرسـام آور درمـان مـی گویـد: بـه جـزء عوایـد دامـداری، بـا یارانـه زندگـی مـی کنیـم و از پـس هزینـه هـای درمـان بـر نمـی آییـم.
حـال که نهضـت محرومیـت زدایـی در محور توسـه رود به راه افتـاده چـه خوب اسـت به فکر حل مشـکل ایـن پیرمرد توسـه رودی و امثـال این عزیزان باشـیم

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست !