امروز سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
۱۵:۳۷:۳۰ - یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
موسیثی اصیل ایرانی را به فرزندانمان آموزش دهیم
  دیــده بــان گیــلان – هنــر ارزشــمندترین خلقــت خداونــد اســت کـه هـر بخـش آن جـدا از زیبایـی و لطافتـی کـه دارد، سـازنده روح و روان انسـان اسـت. انسـان بـا هنـر خـو مـی گیـرد، اگـر هنرمنـد باشـد بـا آن زندگـی مـی کنـد و عشـق مـی ورزد و اگـر هـم عالقـه منــد بــه هنــر باشــد، جزئــی از […]

 

دیــده بــان گیــلان – هنــر ارزشــمندترین خلقــت خداونــد اســت کـه هـر بخـش آن جـدا از زیبایـی و لطافتـی کـه دارد، سـازنده روح و روان انسـان اسـت. انسـان بـا هنـر خـو مـی گیـرد، اگـر هنرمنـد باشـد بـا آن زندگـی مـی کنـد و عشـق مـی ورزد و اگـر هـم عالقـه منــد بــه هنــر باشــد، جزئــی از زندگــی اش مــی شــود. یکــی از ایـن هنرهـا، موسـیقی اسـت کـه مخاطبیـن خاصـی دارد. زندگـی بـدون موسـیقی خشـک و بـی روح مـی شـود، طـراوت و شـادابی کـه در موسـیقی هویـدا سـت بـه گونـه ای هسـت کـه بـه انسـان امیـد زندگـی و آینـده مـی دهـد. تاثیـر خانـواده و محیـط پیرامون آن و همچنیـن زیبایـی هـای محیـط زندگـی سـبب گرایش شـدید انسـان بـه موسـیقی مـی شـود البتـه موفقیـت در ایـن حرفـه بـه تـاش، اسـتعداد، توانمنـدی و همچنیـن مهـارت و ذوق هنـری فــرد هــم بســتگی دارد.محمدعلــی امیــدی از جملــه خواننــدگان گیالنـی هسـت کـه موسـیقی ایرانـی را بـا عشـق و عالقـه دنبـال کـرده اسـت. محمدعلـی امیـدی متولـد ۲۱ دی مـاه سـال ۱۳۵۲ در بیمارسـتان توتونـکاران واقـع در خیابـان نامجـو شـهر رشـت دیــده بــه جهــان گشــود. دوران طفولیــت و کودکــی خــود را در منطقـه زیبـا و توریسـتی سـیاهرود، بـا چشـم انـداز کـوه و جنـگل و رود، از توابـع شهرسـتان رودبـار سـپری کـرد. وی تحصیـات ابتدایـی خـود را در زادگاهـش، در مدرسـه دولتـی نیکجـو و دوران راهنمایــی را در مدرســه فردوســی اســکولک گذرانــد. از آنجایــی کــه پدرشــان، جنــاب آقــای امیــر امیــدی بــه نواختــن ســاز نــی بــه ســبک و شــیوه اســتاد ســید حســن کســایی مشــغول بــود، و از طرفـی دیگـر دورهمـی هـا و شـب نشـینیهای هنـری و رفـت و آمــد دوســتان و هنرمنــدان گیالنــی بــه منزلشــان، موجــب شـد،گوش و حـواس محمدعلـی کـه در آن زمـان کـودک ده سـاله ای بیـش نبـود بـه سـمت و سـوی موسـیقی ایرانـی گرایـش پیـدا کنـد. بطوریکـه در دوران راهنمایـی بـا عضویـت در گـروه سـرود مدرســه اش بــه عنــوان تکخــوان فعالیــت مــی کــرد. بــا قبــول شــدن در آزمــون ورودی بــرای ادامــه تحصیــات متوســطه در هنرســتان کشــاورزی جنــت الکان واقــع در شهررشــت پذیــرش شـد. وآنجـا بـا امکانـات بیشـتری کـه در اختیـارش بـود، توانسـت اولیـن کار صحنـه ای خـود را در سـال ۶۸ در سـالن آمفـی تئاتـر هنرســتان بــرای میهمانــان در روز معلــم اجــرا کنــد. در حیــن سـالهای دانـش آمـوزی اجراهـای متعـددی در هنرسـتان محـل تحصیلــش و بعضــی از مــدارس نمونــه شــهر رشــت انجــام داد. بــا وارد شــدن بــه دانشــگاه و ادامــه تحصیــات عالــی در شــهر شــیراز و دور شــدن از خانــواده، دوســتان دوران کودکــی و دوری از بهشـت سرسـبز زادگاه خویـش و درادامـه آن خدمـت سـربازی وارد مرحلــه جدیــدی از زندگــی شــد، امــا هیچکــدام نتوانســتند عالقــه محمدعلــی را نســبت بــه موســیقی اصیــل ایرانــی کــم کنـد. و دائـم بـه تنهایـی ردیـف اسـتاد محمـود کریمـی را از روی نـوار مشـق و تمریـن مـی کـرد و سـعی مـی نمـود کـه گوشـه هـا ی آوازی را حفــظ کنــد. شــرایط کار و زندگــی، محمدعلــی را بــه جهتــی بــرد کــه مجبــور شــد از تمــام دلبســتگی هایــش چشــم بپوشـد و بـرای بـار دوم از اسـتان سرسـبز خویـش دور شـود و بـه مــدت ۵ ســال در اســتان گــرم و شــرجی هرمــزگان، شــهر بنــدر عبـاس بـه کار و فعالیـت بپـردازد و بـه کـرات، خـود نیـز اعتـراف کـرده کـه کار درهرمـزگان و شـهر بنـدر عبـاس نقطـه عطفـی در زندگیـش بـوده و هیچوقـت مـردم خونگـرم و مهربـان هرمزگانـی را کــه پذیرایــش بودنــد و بــه او مهــر ورزیدنــد را فرامــوش نمــی کنـد و همـواره قلبـش بـرای آن مـردم مهربـان و خـوش ذوق مـی تپـد. بعـد از برگشـت از بندرعبـاس تصمیـم گرفـت در کالسـهای ردیــف اســاتید برجســته شـرکت کنــد و بصــورت صحیــح گوشـه هــای آوازی را زیــر نظــر اســاتید فــرا گیــرد. بنابرایــن اولیــن اسـتادی کـه در کلاسـش حضـور پیـدا کـرد اسـتاد مهـدی فـاح بــود کــه بــه مــدت ۲ ســال از ایشــان ردیفهــای ســید حســین طاهـرزاده و عبدا…خـان دوامـی را مشـق کردند.اسـتاد فـاح از هــم دوره هــای روانشــاد اســتاد ایــرج بســطامی و از شــاگردان اســتاد محمدرضــا شــجریان و مــورد تاییــد ایشــان کــه عــاوه بــر دانــش ردیــف آوازی در خــوش نویســی هــم صاحــب ذوق و سـلیقه بودنـد . وی بـه مـدت یـک سـال و نیـم در محضـر اسـتاد علـی جهانـدار شـمامی دوره عالـی آواز را طـی نمودنـد. ازاسـتاد جمشــید عندلیبــی نوازنــده سرشــناس ســاز نــی، ریتــم و نــت خوانــی را آموختنــد. درک فواصــل و گامهــا در موســیقی ایرانــی را از اســتاد میــاد کیایــی نوازنــده ســنتور و آهنگســاز مســلم کشـورمان فـرا گرفتنـد. وی بـه مـدت ۵ سـال متوالـی در محضـر اسـتاد حسـن گلپایگانـی بـه شـیوه سـید حسـین طاهـرزاده و بـه روایــت دکتــر نورعلــی خــان برومنــد دوره تکمیلــی آواز ایرانــی و ظرائــف آوازی را آموختند.حســن گلپایگانــی بــرادر کوچکتــر آوازه خــوان بــی بدیــل و صاحــب ســبک کشــورمان اســتاد اکبــر گلپایگانـی مـی باشـد.

 چطور شد وارد عرصه موسیقى شدید؟

از آنجایــی کــه پــدرم، بــه نواختــن ســاز نــی بــه ســبک و شــیوه اســتاد ســید حســن کســایی مشــغول بــود، و از طرفــی دیگــر دورهمـی هـا و شـب نشـینیهای هنـری و رفـت و آمـد دوسـتان و هنرمنـدان گیلانـی بـه منـزل مـا، موجـب شـد،گوش و حـواس بنـده کـه در آن زمـان کـودک ده سـاله ای بیـش نبـودم بـه سـمت و سـوی موسـیقی ایرانـی گرایـش پیـدا کنـد و در واقـع حضـورم در عرصـه موسـیقی را مدیـون پـدرم مـی دانـم.

علاقــه شــما بــه موســیقى تــا چــه انــدازه بــر شـکل گیـری اسـتعداد شـما در ایـن زمینـه اثربخـش بــوده اســت؟

در دوران نوجوانــی شــرایط آموختــن موســیقی هماننــد امــروز  ســهل و آســان نبــود، عمومــا از طریــق نــوار کاســت آثــار اســتاد شــجریان و شــهرام ناظــری را دنبــال مــی کــردم. چــون در آن زمـان بـه سـختی صفحـات اسـاتید گلپـا و ایـرج پیـدا مـی شـد.

 اخیـرا دنیـاى موسـیقى  بـا فـوت اسـتاد شـجریان دچـار شـوک شـد، ارتبـاط شـما بـا اسـتاد شـجریان در چـه حـدى بـود؟

از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی آثـار اسـتاد شـجریان را دنبـال مـی کـردم و سـعی مـی کـردم تقلیـد کنـم و تکـرار کنـم. هـر چنـد بـه اشـتباه.

بـه طـور مسـتقیم توفیـق شـاگردی اسـتاد را نداشـتم امـا شـاگرد دو تــن از شــاگردان برتــر و توانمندشــان آقایــان مهــدی فــلاح و علـی جهانـدار بـودم و نـزد ایـن عزیـزان کسـب دانـش کـردم و بـه نوعـی شـاگرد غیـر مسـتقیم اسـتاد شـجریان بـودم.

صـدا و آثـار اسـتاد شـجریان بـرای متولدیـن دهـه ۵۰ و ۶۰ تاثیـر عمیقــی داشــته اســت . اســتاد شــجریان بــرای هنرجویــان آواز الگویـی از اسـتقامت و خودسـازی میتوانـد باشـد اسـتاد شـجریان بــرای ســاختن صــدای خــود، بگونــه ای کــه بتوانــد مطلــوب و مطبــوع بــرای گــوش شــنونده باشــد بســیار زحمــت کشــیدند و توانســتند بــا پشــتکار و تمریــن از صــدای ضعیــف و خــام خــود صدایــی گــرم و تاثیــر گــذار بســازند.

ناگفتـه نمانـد کـه بنـده اگـر هـر نکتـه ای در مـورد اسـتاد شـجریان بازگــو و یــاد آوری میکنــم، هیچکــدام از قــول خــودم نیســت، بلکــه بــه کــرات از اســاتید و شــاگردان ارشــد ایشــان در محافــل و مجالــس شــنیده و نقــل میکنــم.

تــلاش اســتاد شــجریان در فراگیـری آواز ایرانـی، و یادگیـری ایشـان از اسـاتید موسـیقی بنـام تاریــخ معاصــر، همچــون عبداللــه خــان دوامــی، نورعلــی خــان برومنــد، اســماعیل مهرتــاش، احمــد عبــادی، جلیــل شــهناز، فرامــرز پایــور، حســن کســایی و دادبــه )جانســوز( و پشــتکار سـتودنی اش، آنچنـان تاثیـر بسـزایی در پختگـی صـدای اسـتاد داشـت کـه تاثیـر گـذار تریـن صـدا را ایشـان از اوایـل دهـه ۶۰ تـا اواسـط دهـه ۷۰ داشـتند. و همیـن موضـوع دال بـر مانـدگاری آثـار زنـده یـاد اسـتاد شـجریان گردیـده اسـت.

 خاطره اى با استاد شجریان دارید بفرمایید.

کســی نیســت کــه بــا صــدا و نــوای اســتاد خاطــره نداشــته باشــد اگـر چـه بنـده توفیـق شـاگردی ایـن عزیـز را نداشـتم امـا آثارشـان را دنبــال مــی کــردم. در دوران کودکــی و نوجوانــی، آلبــوم نــوا مرکــب خوانــی اســتاد شــجریان را بــه قــدری در ضبــط صــوت گــوش داده بــودم کــه نــوار کاســت پــاره شــده بــود و مــن بــرای اینکــه پــدر متوجــه موضــوع نشــوند، نــوار را چســب زدم، ولــی پــدر کامــا متوجــه شــد کــه کار، کار مــن هســت.

 کمى از آثار خودتان براى خوانندگان بگویید

هـم اکنـون در حـال ضبـط چنـد اثـر هسـتم و قـرار شـده دو اثـر بـرای پخـش بـه صـدا و سـیما فرسـتاده شـود، کـه بعـد از تاییـد شـورای عالـی موسـیقی در سـازمان، پخـش خواهـد شـد.

 چــرا بیشــتر بــه ســبک موســیقی اصیــل ایرانــی علاقــه منــد هســتید؟

اگــر چــه بــزرگ شــدن در فضــای موســیقیایی مــن را بــه ایــن حـوزه علاقـه منـد کـرد امـا وزن، معنـا و غنـای پربـار موسـیقی ایرانــی بــه قــدری اســت کــه همــه را مجــذوب خــود مــی کنــد.

موســیقی ایرانــی دارای الهــام، اثــر و محتــوای ارزشــمند اســت و همــه دســتگاه هــای موســیقی مــا بــا مخاطــب پیونــد عمیــق برقـرار مـی کنند.

بـه نحویکـه در هـر سـاعت از شـبانه روز کاملا مشــخص گردیــده کــه چــه دســتگاهی را بایــد گــوش کنیــم.

مثـلا دسـتگاه چهـار گاه هنـگام طلـوع آفتـاب بایـد گـوش دهیـم و تاثیـر مطلـوب خـودش را میگـذارد. یـا گـوش دادن بـه دسـتگاه سـه گاه سـاعت ۱۱ شـب جـادو مـی کنـد.

عــده ای معتقدنــد؛ موســیقی ایرانــی دارای غــم و انــدوه اســت، ایـن موضـوع را نمـی پذیـرم. اگـر هـم غمـی در موسـیقی اصیـل ایرانـی دیـده مـی شـود آن هـم غمـی زیبـا و آمیختـه بـا عرفـان هست.بسـیاری از عـوام نمیداننـد که شـادی، نشـاط و طـراوت در موسـیقی ایرانـی مـوج مـی زنـد. موسـیقی ایرانـی دارای بهتریـن و غنـی تریـن اوزان و ریتـم در دنیاسـت. دارای شـاد تریـن ریتـم هـای شـش هشـم و رقـص و پایکوبـی هسـت. موسـیقی ایرانـی شــادترین موســیقی گیتــی مــی باشــد. موســیقی ایرانــی دارای پـرده بنـدی متفـاوت نسـبت بـه موسـیقی غربـی اسـت. بنابرایـن تعـدد نغمـات در آن بسـیار بـوده و کاملتـر از موسـیقی کلاسـیک غربـی میباشد.

موسـیقی مـا مملـو از آگاهـی و عرفـان و ریاضیـات هســت بنابرایــن در موســیقی مــا فرهنــگ و اندیشــه ایرانــی نهفتــه اســت و مــی بایســت ایــن موســیقی را بــه نســل جــوان آمـوزش و انتقـال داد.

 حــال و روز موســیقى ســنتی در ایــران را چگونــه ارزیابــى مــى کنیــد؟

وضــع موســیقی ســنتی شــرایط مطلوبــی نــدارد چــرا کــه درک آن بـرای هـر کـس مقـدور و ملمـوس نیسـت و از ایـن رو اسـت کـه افـراد بـه سـمت موسـیقی و اشـعار بـی محتـوا کشـیده مـی شــوند. چــون زحمتــی بــه درک و تفکــر نمیدهــد. اگــر بــه تاریــخ بنگریــم از اوایــل دهــه ۳۰ تــا اواســط دهــه ۵۰ دوران طلایــی و شــکوفایی موســیقی ســنتی ایرانــی بــود و در برنامــه گلهــا کــه باغبــان آن شــادروان داود پیرنیــا بودنــد بیــش از دو هــزار برنامــه تولیــد شــد. و حتــی یــک اشــتباه در ردیــف و ادای نـا صحیـح شـعر را در آن شـما پیـدا نمـی کنیـد. و بـی شـک برنامــه هــای گلهــا گنجینــه موســیقی فاخــر مــا هســتند . امامتاســفانه بعــد از آن کــم کــم کیفیــت رو بــه زوال رفــت. البتــه معتقــدم موســیقی ایرانــی همیشــه طرفــداران و علاقــه منــدان خــاص خــود را دارد.

نــگاه مســئولین و متولیــان امــور بــه موســیقى چگونــه اســت؟

مسـئولین بایـد بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه موسـیقی ایرانـی ریشـه در فرهنـگ، اندیشـه و تفکـر مـا دارد و مـا بـا زبـان موسـیقی مـی توانیـم بـا دنیـا سـخن بگوییـم و بایـد بـه آن توجـه ویـژه کننـد.

بـرای متعالـی شـدن یـک فرهنـگ و نشـان دادن آن بـه دنیـا باید هزینــه پرداخــت کــرد و بــه آن عشــق ورزیــد. اکثــر کشــورهای جهــان بــا قدمــت چنــد صــد ســاله بــه موســیقی و فرهنــگ خویـش مـی بالنـد و بهـا مـی دهنـد امـا مـا بـا قدمـت، فرهنـگ  و تاریـخِ پیـدای چندیـن هزارسـاله خویـش، آن گونـه کـه بایـد و شــاید بــه فرهنــگ و موســیقی نمــی پردازیم.

بایــد بــه گونــه ای باشـد و شـرایطی فراهـم شـود تـا لـذت گـوش دادن بـه موسـیقی ایرانــی بــه عــوام آمــوزش داده شــود. و عــوام آگاهانــه بتواننــد از شــنیدن نغمــات اصیــل ایرانــی لــذت ببرنــد. موســیقی ایرانــی فرهنـگ، ریشـه و زبـان مـا هسـت. بایـد بـه فرزنـدان خـود سـاز و آواز ایرانــی را آمــوزش دهیــم و کــودکان را در مســیر ایرانــی بـودن قـرار دهیـم. نبایـد آنهـا را از فراگیـری ایـن میـراث محـروم بداریــم. چــون در آینــده جوابــی بــرای سوالاتشــان نخواهیــم داشــت.

 کرونــا بــه گونــه اى اقتصــاد دنیــا را خدشــه دار کــرد، ایــن اتفــاق در بخــش موســیقى هــم افتــاد؟

بلـه / متاسـفانه کرونـا اقتصـاد دنیـا را فلـج کـرد و همیـن موضـوع در عرصــه موســیقی هــم صــدق مــی کنــد. تمــام کنســرت هــا، همایــش هــا و برنامــه هــای موســیقی ســنتی، آموزشــگاه هــا و مراکـز آمـوزش موسـیقی بـه خاطـر همـه گیـری ویـروس کرونـا لغـو شـد. کرونـا بـه کیفیـت آمـوزش موسـیقی اثـر منفی گذاشـت، برگـزاری آمـوزش مجـازی موسـیقی نـه تنهـا بـه کمـک موسـیقی نیامـد بلکـه بـه آن آسـیب هـم زد. گاهـا مشـاهده مـی شـود کـه افـراد بـا عناویـن »آمـوزش مجـازی«و یـا »صداسـازی آنلایـن« وارد عرصـه شـدند کـه برخـی هـا حتـی یـک جلسـه دوره آمـوزش موســیقی ندیدنــد و زیــر نظــر اســتاد نبودنــد امــا خیلــی راحــت، موسـیقی آمـوزش مـی دهنـد کـه ایـن موضـوع بـرای موسـیقی ســم اســت. ایــن افــراد بــا ســوء اســتفاده از انگیــزه و علاقــه  هنرجویـان کـه عمدتـا جـوان و نوجـوان هسـتند و تـبِ آواز دارنـد، دســت در جیــب مــردم کــرده انــد و کار کامــا غیرقانونــی انجــام مـی دهنـد و کسـی هـم جلـودار آنهـا نیسـت.

 کار مشــترک بــا اســاتید بــزرگ انجــام دادیــد؟کــدام اســاتید؟ برنامــه اى در ایــن خصــوص داریــد؟

قـرار اسـت کار مشـترکی بـا اسـتاد میـاد کیایـی داشـته باشـم کـه البتـه بـه خاطـر کرونـا کمـی بـه تاخیـر افتـاده اسـت. همچنیـن قـرار اسـت بـا اسـتاد جمشـید عندلیبـی چنـد کار مشـترک داشـته باشـم.

 مهم ترین دغدغه شما؟

ورودم بــه عرصــه موســیقی بــه خاطــر منافــع مالــی نبــوده یعنــی در واقــع بــه خاطــر منافــع مالــی پــا بــه دنیــای موســیقی ســنتی نگذاشــتم، موســیقی را بــا تمــام وجــود دنبــال میکنــم. و همــواره ســعی میکنــم از رقابــت ناســالم و مــادی گرایانــه دوری کنـم. چـون هـر چـه در موسـیقی ایرانـی هـدف مادیـات باشـد، بــه همــان انــدازه از حــس و زیبایــی کار کــم مــی شــود. اصــوال زیبایــی هنــر در ممالــک شــرق بــه حــس زیبــای آن اســت. تنهــا دغدغــه ام تاســیس موسســه یــا تشــکلی هســت کــه فقــط موســیقی ایرانــی آمــوزش بدهــد چــون در کشــور آموزشــگاهی نداریــم کــه صرفــا ســاز و آواز ایرانــی آمــوزش بدهد.خــوب هسـت کـه هنرجـو موسـیقی کلاسـیک بدانـد و بلـد باشـد. ولـی متاســفانه ایــن روزهــا آموزشــگاه هــا کــه بــا مشــکالت مالــی روبـرو هسـتند برایشـان شـاگرد، هـدف شـاگرد و نگـرش آن مهـم نیسـت. فقـط امـورات بگـذرد و درآمـد باشـد کافیسـت.در گذشـته قبـل از دهـه ۶۰ آموزشـگاه موسـیقی آنچنانـی در کشـور نبـود و اسـاتید موسـیقی بـه نـدرت شـاگرد مـی پذیرفتنـد و ایـن عزیـزان بـرای پذیـرش شـاگرد، شـرایط خاصـی را لحـاظ مـی کردنـد. از خاطــرات شــادروان اســتاد حســین قوامــی معــروف بــه )فاختــه( نقــل اســت کــه یکــی از اساتیدشــان بــه نــام حســین خــان اســماعیل زاده مــی گفتنــد؛ کــه ایشــان بــرای پذیــرش شــاگرد، شـرط گذاشـته بودنـد کـه شـاگرد بایـد ۱۰۰ ویژگـی انسـانی داشـته باشــد و یکیــش هنــر باشــد.

اولین استادی که صدایتان را شنیدند؟

اولین اسـتاد موسـیقیدانی که صدایم را شـنیدند استاد حسن عشقی بودند. زمســتان ســال ۶۸ بود.یــادم هســت کــه بــه ســفارش عمویــم و توســط آقــای اردشــیر حســن زاده کــه فروشــگاه ســاز و کتابهــای موســیقی داشــتند در پاســاژ بزرگمهــر ) خیابــان بیســتون رشــت( بــه اســتاد حســن عشــقی معرفــی شــدم. بــه یــاد مــی آورم کــه درآمــدی در ابوعطــا را برایشــان خوانــدم. اســتاد عشــقی نوازنــده ســنتور هستند)عمرشــان دراز بــاد( آن زمــان جــز شــادروان اســتاد پوررضــا و اســتاد ناصــر مســعودی اســتاد آواز دیگــری در رشــت وجــود نداشــت. فروردیــن امســال توانســتم بــا اســتاد عشــقی ارتبــاط تلفنــی برقــرار کنــم و خاطــره آن روز را یــاد آوری کنــم. آرزوی شـادی و کامیابـی بـرای ایـن پیشکسـوت عزیـز و تمامـی اسـاتید گیالنـی را از ایـزد یکتـا دارم.

 سـال گذشـته قـرار بـود در گیـان برنامـه اجـرا کنیـد؟ لغـو شـد؟

قبــل از پاســخ بــه ایــن ســوال بگویــم؛ کــه متاســفانه بــه دلیــل اسـتقبال مـردم از کنسـرتهای پـاپ و زرق و برقهـای کاذب اینگونه برنامــه هــا موسســه هــای کنســرت گــذار نهایــت سوءاســتفاده را از مــردم مــی کننــد و ســالنهای عروســی و باشــگاهها و دیگــر مکانهایــی کــه ارزان تــر هســتند را اجــاره مــی کننــد و کنســرتها را برگــزار مــی کنند.ایــن مکانهــا صرفــا بــرای کنســرت ســاخته نشــده و دارای دیــد و خروجــی صــدای مطبــوع نمــی باشــد. و تماشــاچی هیــچ لذتــی از تماشــای کنســرت نمــی بــرد. و بدتــر اینکــه بلیــط هــا را بــه بالاتریــن مبلــغ مــی فروشــند. در بهمــن مــاه ســال گذشــته بنــده بــه همــراه گــروه صنــم گل قــرار بــود کنسـرتی در شـهر رشـت اجـرا کنیـم. بدیـن خاطـر تـالار مرکـزی شــهر رشــت را انتخــاب کردیــم. ایــن تــالار دارای چنــد ســالن مجــزا و ســالن هایــی بــا ظرفیتهــای متفــاوت در اختیــار دارد و صرفـا جهـت اجـرای کنسـرت سـاخته شـده اسـت. حیـن اجـرای کنسـرت موسـیقی سـنتی تماشـاچی جـدا از دیـدن نوازنـده هـا و خواننــده حــق دارد صدایــی مطبــوع را بشــنود و خروجــی صــدا بایـد بـه نحـوی باشـد کـه پیـام برنامـه و معنـی اشـعار را بتوانـد بـه تماشـاچی انتقـال دهـد. بنابرایـن فضـا و هارمونـی کـه یـک کنسـرت موسـیقی سـنتی بـه مخاطـب انتقـال مـی دهـد کاملـا بـا موســیقی پــاپ فــرق دارد و قابــل مقایســه نیســت. بـه درآمـد از اجـرای کنسـرت فکـر نمی کنـم ولـی ارزش کار، دقت در اجـرا و انتقـال حـس در اجـرای کنسـرت موسـیقی سـنتی بـه قـدری بـالا هسـت کـه سـال گذشـته، زمـان قیمـت گـذاری بلیـط کنسـرت صنـم گل چنـد نفـر از عوامـل تـالار بـه مـن گفتنـد شـما قیمـت بلیـط را ارزان محاسـبه کـن تـا صندلیهـا فروختـه شـوند. بنــده هــم بــا کمــال احتــرام عــرض کــردم، شــما نگــران نباشــید و بالاتریــن مبلــغ بلیــط کنســرت موســیقی در اســتان گیــلان را محاســبه فرماییــد. حتــی اگــر ۱۰ نفــر بلیــط بخرنــد، بنــده بــرای آن ۱۰ نفــر خواهــم خوانــد و ایــن را یقیــن دارم آن ده نفــر بــرای شــنیدن مــی آینــد. تــا ۴۸ ســاعت قبــل از اجــرا از ۴۰۰ صندلــی ۱۰۹ صندلــی فروختــه شـده بـود . ولـی حـدود ۲۴ سـاعت مانـده بـه کنسـرت در کمـال نابــاوری ۳۲۰ صندلــی فروختــه شــدند. و باعــث تعجــب همــگان شــد و گــروه ارکســتر هــم انگیــزه و انــرژی مضاعــف گرفــت. امــا متاســفانه بــه خاطــر بــارش بــرف ســنگین و بــی ســابقه در شهررشــت و حومــه همــه کنســرتهای گیـلـان لغــو گردیــد. و دقیقــا یــک هفتــه بعــد ، اوایــل اســفند ۹۸ اخبــار رســمی شــیوع و همــه گیــر شــدن ویــروس کرونــا را اعلــام کــرد. و از آن تاریـخ دیگـر هیـچ کنسـرتی در کشـور برگـزار نگردیـده و همچنـان اهالـی موسـیقی و سـالنهای کنسـرت بلاتکلیـف مانـده است.

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
ويژه نامه
تعداد شماره ها: 3
  • دريافت مدیریت در مصرف آب!
  • اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست ! اینجا جای تبلیغات شماست !